Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ), dalej : RODO, przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem, Wojska Polskiego 11, 19-104 Trzcianne
 2. W sprawach ochrony danych osobowych, proszę się kontaktować z powołanym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod adresem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575-435-897 lub na adres podany w pkt. 1;
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :
  a) Administrator przetwarza dane osobowe w celu zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań za żądanie osoby, której dane dotyczą, przed jej zawarciem – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  b) dane osobowe przetwarzane są dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków podatkowych, rachunkowych – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  c) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  d) dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest kontrahent. Kategorie odnośnych danych osobowych : dane zwykłe niezbędne do realizacji kontraktu, w tym dane kontaktowe, w szczególności email, telefon.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :
  a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy IT, poczta, firmy kurierskie, kancelaria prawna, bank, biegli rewidenci, audytorzy;

6.Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz do celów wynikających z obowiązku przechowywania dokumentacji finansowo – podatkowej  przez okres wynikający z art. 70 § 1 w zw. z art. 86 § 1 Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2019.900 t.j. z dnia 2019.05.14), tj. przez okres  5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku;
Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.
7.Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,
b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

9. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa wykonania usługi, niemożność zawarcia umowy,

10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Nie przekazujemy ich poza obszar Unii Europejskiej.

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : RODO), przekazujemy następujące informacje:

 1. Administratorem danych osobowych jestGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11, 19-104 Trzcianne,;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod adresem email : iodo@gryfon.com.pl, tel. 575 435 897
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych :
 4. dane osobowe osób ubiegających się o korzystanie ze świadczeń pomocy społecznej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ( i/lub opiekunów ) oraz członków ich rodzin są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i innych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c i Art. 9 ust. 2 lit. a, b oraz c RODO,

b) dane osobowe kontrahentów Administratora są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c) dane osobowe przetwarzane dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d RODO,

d) dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO,

e) dane osobowe przetwarzane w związku z udzieloną zgodą, w zakresie i w celu określonym w treści zgody – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a gdy przetwarzane na podstawie zgody są dane szczególne – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO,

f) dane osobowe przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, np. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, kontakt, wynikających z zdań statutowych jednostki – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie :

a) podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów świadczą usługi na rzecz Administratora,

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, po tym czasie do momentu przedawnienia wynikających z nich roszczeń oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa, w szczególności ustawie z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i przepisach wykonawczych.

Dane przetwarzane na podstawie zgody – przechowywane będą do jej odwołania.

6. posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora :

a) dostępu do danych osobowych,

b) prawo do ich sprostowania,

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wówczas Administrator przestanie je przetwarzać, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstawy do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,

e) prawo do przenoszenia danych,

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane były na podstawie zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być odmowa przyznania świadczenia pomocy społecznej, wystąpienie do Sądu z powództwem alimentacyjnym, wystąpienie do właściwych organów o udzielenie informacji, niemożność zawarcia umowy,

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.