ZARZĄDZENIE NR 7/19

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w  TRZCIANNEM
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciannem  i ustalenia odpracowania.

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

Ustalam dzień 16  sierpnia  2019 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

 §2

Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 13 lipca  2019 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30.

§3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

  1. Przekazanie do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
    w Trzciannem.
  2. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu
  3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka

 §4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
w Trzciannem

Renata Siuchno

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *