Podstawa prawna przyznawania stypendiów i zasiłków szkolnych

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2018, poz. 1457 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Z 2018, poz. 1508 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Z 2018, poz.2220 z późn. zm.)

Charakterystyka świadczenia

 1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty)
 2. Ministerstwo Edukacji Narodowej wypełniając zadanie dotyczące udzielania pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych opiera się na środkach rezerwy celowej budżetu państwa, która zwiększa środki na pomoc materialną realizowaną przez gminy.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

 Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 3. Świadczenia pomocy materialnej przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;
 • zasiłek szkolny.

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

 • stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów;
 • stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
 • stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Formy stypendium szkolnego:

 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom:

 • szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych wyżej nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Kryterium przyznawania stypendium szkolnego

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 Do dochodu nie wlicza się:

 1. jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
 2. zasiłku celowego;
 3. pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
 4. wartości świadczenia w naturze;
 5. świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
 6. świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690);dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;
 7. świadczenia wychowawczego oraz dodatku wychowawczego
 8. świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. Uz 2018 r. poz. 1272).
 9. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski;
 10. nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podstawie 31a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie – kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Wysokość i okres przyznawania świadczenia:

Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% wysokości zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, tj.:

 • zasiłek rodzinny wynosi 124 zł – 80% tej kwoty wynosi 99,20 zł

            i nie może przekraczać miesięcznie 200% wysokości zasiłku rodzinnego, tj. 248 zł

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Przykładowy katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach stypendium szkolnego.

 • Koszt zakwaterowania w internacie, bursie, lub na stancji;
 • Zakup okularów korekcyjnych (do kwoty 500,00 zł);
 • Koszty obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • Zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurowej;
 • Komputer, toner, tusz, myszka, pendrive, głośniki, mikrofon, modem, router, drukarka, płyty CD, dyskietki, abonament internetowy, (zgodny z miejscem zamieszkania ucznia), a program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z internetu, edukacyjne programy komputerowe – jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi wymaganymi obligatoryjnie przez szkołę, naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;
 • Strój sportowy na lekcje wychowania fizycznego: dresy, spodnie sportowe, koszulki sportowe, spodenki sportowe, getry, skarpetki, podkolanówki (maksymalnie 2 pary w semestrze), adidasy, trampki, halówki, obuwie zmienne (jedna para na semestr), kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie, klapki na basen, worek na kapcie;
 • Wydatki związane z profilem nauki: farby, płótna, blejtramy, pędzle, instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (ubranie i obuwie robocze, fartuchy, rękawice);
 • Zakup jednolitego stroju, którego noszenie w szkole jest obowiązkowe;
 • Zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę;
 • Koszty udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (sportowe, językowe, kółka tematyczne). Wymagane jest zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w ww. zajęciach;
 • Zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo).

NIE SĄ REFUNDOWANE WYDATKI O CHARAKTERZE NIEEDUKACYJNYM M.IN.:

 • odzież i obuwie codziennego użytku (np. kurtki, swetry, czapki, sandały, buty zimowe, bielizna osobista, rajstopy),
 • książki, podręczniki, lektury szkolne do klasy, do której nie uczęszcza stypendysta,
 • stroje odświętne, np. strój pierwszokomunijny, na studniówkę,
 • meble (np. regały na książki, stojaki na płyty, szafy),
 • kamery internetowe,
 • sprzęt rehabilitacyjny,
 • wkładki ortopedyczne,
 • śpiwory, namioty,
 • obozy i zimowiska rekreacyjne.