Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem  przystępuje do realizacji projektu ,,Klub seniora Gminy Trzcianne ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 , Priorytet IX – Rozwój Lokalny,  Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Projekt skierowany jest do osób w wieku powyżej  50 roku życia, nieaktywnych  zawodowo z uwagi na osiągnięcie wieku emerytalnego bądź uprawnień emerytalnych czy rentowych w tym także osób niepełnosprawnych. Osoby rekrutowane do projektu to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Projekt skierowany jest zarówno do kobiet jak i mężczyzn zamieszkujących na terenie Gminy Trzcianne.

Formy wsparcia proponowane w ramach  projektu :

-warsztaty kulinarne
-warsztaty artystyczno- muzyczne
-warsztaty plastyczno-techniczne
-szkolenie z podstaw obsługi komputera i portali społecznościowych
-podstawowy kurs z pierwszej pomocy
-zajęcia rehabilitacyjne
-poradnictwo socjalne
-spotkania indywidualne i grupowe z psychologiem
-spotkania indywidualne i grupowe z prawnikiem
-spotkanie Bożonarodzeniowe
-wyjazd integracyjny do miejsc kultu religijnego

-integracja i wspieranie aktywności seniorów

Celem głównym projektu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu 20 seniorów z Gminy Trzcianne (15 K i 5 M ) , zapobieganie ich osamotnieniu i marginalizacji oraz wzrost integracji, aktywności społecznej,  zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r. Służyć temu ma utworzenie miejsca spotkań dla osób starszych w formie Klubu Seniora.

Rekrutacja do projektu będzie trwać w okresie od 15.10.2020 r. do 30.10.2020 r.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą w nim uczestniczyły do 31.08.2021 r.

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Projektu pod numerem: 85-713-10-32, lub zgłaszając się do GOPS w Trzciannem ul. Wojska Polskiego 11/2  w godzinach  8:00-15:00

Kierownik GOPS
Renata Siuchno

Kategorie: Aktualności

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *