Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów plastyczno-technicznych

w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

ul. Wojska Polskiego 11/2

19-104 Trzcianne

Kierownik GOPS w Trzciannem ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów plastyczno – technicznych.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 Seniorów z Gminy Trzcianne (15K, 5M), zapobieganie ich osamotnieniu marginalizacji oraz wzrost aktywności, integracji społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od stycznia 2021 r. do sierpnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica wiejska Nowa Wieś, gm. Trzcianne.

 1. Wymagania niezbędne:

– o prowadzenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji zajęć/warsztatów z zakresu podobnego do tematyki warsztatów plastyczno – technicznych;

– osoba prowadząca warsztaty musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych tj. w okresie ostatnich 3 lat osoba prowadziła co najmniej 1 (jedną) usługę szkoleniową z zakresu podobnego (adekwatnego) do tematyki szkolenia.

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

2) Dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmować będzie 11 spotkań grupowych po 4 godziny każde dla 20 osób (łącznie 44 godziny). Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, ma na celu prezentowanie różnych form i technik plastycznych i technicznych, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej uczestników projektu oraz ich indywidualnych  zdolności twórczych, pobudzanie kreatywności, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

W ramach projektu zostaną zakupione następujące pomoce:

a) zestaw plastyczny:

– filc 10 kolorowych arkuszy 20 x 30 cm

– pianka 10 kolorowych arkuszy 20 x 30 cm

– tektura A4 10 kolorowych arkuszy

– elementy styropianowe MIX (serca, jajka, kule i inne)

– bibuła marszczona 10 kolorów

– piórka kolorowe mix 190 sztuk

– oczka 100 sztuk

– cekiny 6 mm – mix kolorów

– pompony mix kolorów

– druciki kreatywne mix kolorów

– włóczka kolorowa 3 motki – różne kolory

– rolka tasiemki 6 mm 32 metry

– rolka tasiemki 12 mm 32 metry

– rolka tasiemki 25 mm 32 metry

– farby wodne 12 kolorów + pędzelek

– plastelina trójkątna 12 kolorów (w niektórych zestawach zamiast plasteliny mogą występować kredki ołówkowe)

– klej w sztyfcie

– klej w płynie

– nożyczki

– brokat w ampułkach 6 kolorów

– klej z brokatem

– pędzle duże 6 sztuk

– paski do quillingu 200 sztuk

– kryształki samoprzylepne MIX 5 rozmiarów 391 sztuk

– kryształki samoprzylepne 4 mm różowe 240 sztuk

– kryształki samoprzylepne 4 mm czarne 240 sztuk

– perełki samoprzylepne 4 mm 500 sztuk

– perełki samoprzylepne 6 mm 200 sztuk

– naklejki buźki – emotki

b) zestaw techniczny:

gwoździe, śrubokręty, deski, itp.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie
  o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 3;
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje/doświadczenie.
 • Program zajęć uwzględniający tematykę, cele, metody pracy.
 1. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:

 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:

Kryterium A – Cena oferty – 80%

Kryterium B – Doświadczenie – 20%

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzciane lub wysłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów plastyczno – technicznych” w terminie do 10 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7131032

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów plastyczno – technicznych (Zadanie 1 Aktywizacja społeczna, działanie 3 Organizacja warsztatów plastyczno – technicznych), oświadczam, że zapoznałem/am się z Ogłoszeniem o naborze i akceptuje w całości wszystkie warunki w nim zawarte.

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Ogłoszeniu o naborze, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych:

Wykonanie usługi
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę (PLN)/60 min
Kryterium Cena


 1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Ogłoszeniu o naborze.
 2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

…………………………………… ……………………………………

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam

iż, nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM

Wykonawca nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….. ……………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy