Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na stanowisko trenera do przeprowadzenia

warsztatów artystyczno – muzycznych

w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

ul. Wojska Polskiego 11/2

19-104Trzcianne

Kierownik GOPS w Trzciannem ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów artystyczno – muzycznych.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 Seniorów z Gminy Trzcianne (15K, 5M), zapobieganie ich osamotnieniu marginalizacji oraz wzrost aktywności, integracji społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od stycznia 2021 r. do sierpnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica wiejska Nowa Wieś, gm. Trzcianne.

 1. Wymagania niezbędne:

– o prowadzenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wykształcenie kierunkowe (muzyczne/artystyczne) lub odbyty minimum 1 kurs/szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć muzycznych; lub osoby w trakcie zdobywania takiego wykształcenia

– osoba prowadząca warsztaty musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych lub podobnych z zakresem określonym we wniosku o dofinasowanie (doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów/kursów muzycznych lub osiągnięcia własne w występach muzycznych (solo lub w chórze/zespole) lub wykonywać pracę w charakterze nauczyciela muzyki/instruktora zajęć muzycznych/akompaniatora/organisty itp.).

 1. Wymagania dodatkowe:

1) Rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

2) Dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmować będzie 11 spotkań grupowych po 4 godziny każde dla 20 osób (łącznie 44 godziny). Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów, ma na celu aktywizację twórczą
i kulturalną uczestników projektu oraz przyczynić się do poprawy koncentracji, samopoczucia, pracy nad emisją głosu, oddechem oraz umiejętnościami rytmicznymi uczestników projektu. Warsztaty będą polegały, m.in. na wspólnym śpiewaniu, pokazaniu podstaw gry na instrumencie dla osób chętnych, przygotowaniu występu artystycznego.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy– Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie
  o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 3;
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje/doświadczenie.
 • Program zajęć uwzględniający tematykę, cele, metody pracy.
 1. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:

 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:

Kryterium A – Cena oferty – 80%

Kryterium B – Doświadczenie – 20%

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzciane lub wysłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów artystyczno – muzycznych” w terminie do 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7131032

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów artystyczno – muzycznych (Zadanie1 Aktywizacja społeczna, działanie 2 Organizacja warsztatów artystyczno – muzycznych), oświadczam, że zapoznałem/am się z Ogłoszeniem o naborze i akceptuje w całości wszystkie warunki w nim zawarte.

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Ogłoszeniu o naborze, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych:

Wykonanie usługi
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę (PLN)/60 min
Kryterium Cena


 1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Ogłoszeniu o naborze.
 2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

…………………………………… ……………………………………

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam

iż, nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych wprzedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji proceduryrekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM

Wykonawca nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i)osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….. ……………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy