Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na usługę cateringową

w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

ul. Wojska Polskiego 11/2

19-104Trzcianne

Kierownik GOPS w Trzciannem ogłasza nabór na usługę cateringową.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 Seniorów z Gminy Trzcianne (15K, 5M), zapobieganie ich osamotnieniu marginalizacji oraz wzrost aktywności, integracji społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa na okres od 04 stycznia 2020r. do 31 sierpnia 2021 r.

Miejsce świadczonej usługi: Świetlica wiejska Nowa Wieś, gm. Trzcianne.

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

W ramach naboru mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:

 1. Posiadają niezbędną wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówień.
 2. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia.
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przerwa kawowa – całodniowa lub uzupełniana w trakcie spotkań: kawa, herbata, woda gazowana, niegazowana, mleko/śmietanka do kawy, cytryna, cukier, drobne słone i słodkie przekąski typu (paluszki, kruche ciasteczka), ciasto, owoce. Przerwa kawowa powinna być przygotowana na przyjazd uczestników spotkań, nie później niż pół godziny przed rozpoczęciem warsztatu, szkolenia. Zorganizowana w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla uczestników, w tym również do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Usługa obejmować będzie następujące spotkania:

 1. Warsztaty artystyczno – muzyczne dla 20 osób- 11 spotkań.
 2. Warsztaty plastyczno – technicze dla 20 osób – 11 spotkań.
 3. Szkolenie z podstaw obsługi komputera dla 20 osób- 5 spotkań.
 4. Kurs z pierwszej pomocy przedmedycznej dla 20 osób – 5 spotkań.
 5. Grupowe spotkania z psychologiem dla 20 osób – 2 spotkania.
 6. Grupowe spotkania z prawnikiem dla 20 osób- 2 spotkania.
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy– Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 2.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje np wykształcenie, oświadczenie o doświadczeniu w takiej samej lub podobnej działalności
 1. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:

 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:

Kryterium A – Cena oferty – 80%

Kryterium B – Doświadczenie – 20%

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzciane lub wysłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na usługę cateringową”w terminie do 30 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7131032

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na usługę cateringową – przerwa w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne” oświadczam, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem o naborze i akceptuje w całości wszystkie warunki w nim zawarte.

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Ogłoszeniu o naborze, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych:

Wykonanie usługi cateringowej- przerwa kawowa
Cena jednostkowa brutto na 1 osobę

Całkowita cena usługi (brutto)
Kryterium Cena 1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Ogłoszeniu o naborze.
 2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

…………………………………… ……………………………………

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM

Wykonawca nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i)osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….. ……………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy