Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na stanowisko trenera do przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej

w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

ul. Wojska Polskiego 11/2

19-104 Trzcianne

Kierownik GOPS w Trzciannem ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 Seniorów z Gminy Trzcianne (15K, 5M), zapobieganie ich osamotnieniu marginalizacji oraz wzrost aktywności, integracji społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie na okres od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica wiejska Nowa Wieś, gm. Trzcianne.

 1. Wymagania niezbędne:
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

(oświadczenie kandydata).

 1. Brak skazania za przestępstwa umyślne ściąganie z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie kandydata).
 2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
 3. Wykształcenie kierunkowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Osoba prowadząca kurs spełnia wymogi zawarte w art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym ratownictwie Medycznym (t. j. Dz. U z 2019 r. poz. 993), który stanowi, iż zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

1) lekarzy systemu,

2) pielęgniarek systemu,

3) ratowników medycznych(…).

 1. Kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy może być realizowany przez nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie.
 2. Osoba prowadząca kurs przeprowadziła min. 1 szkolnie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmować będzie 5 spotkań grupowych po 5 godzin każde dla 20 osób (łącznie 25 godzin). Godzina= 60 minut.

Program kursu:

I. Część wstępna:

– jak zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,

– w jaki sposób ocenić stan poszkodowanego,

– jak ocenić przytomność,

– w jaki sposób udrożnić drogi oddechowe i sprawdzić oddech,

– jak poszukiwać oznak krążenia,

– o co należy zapytać poszkodowanego,

– kiedy należy ewakuować poszkodowanego,

– jak rozmawiać z dyspozytorem pogotowia ratunkowego,

– kiedy należy ułożyć poszkodowanego w pozycję bezpieczną,

– jak przewrócić bezpiecznie poszkodowanego z brzucha na plecy.

II. Rany i obrażenia ciała:

– jakie są zasady postępowania z ranami,

– co oznacza pojęcie mechanizmu urazu,

– jak postąpić w przypadku krwotoku z nosa,

– co zrobić w obrażeniach różnych części ciała,

– jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku oparzenia,

– jak postąpić z poszkodowanym porażonym prądem

III. Zatrzymanie krążenia, resuscytacja krążeniowo – oddechowa:

– co to jest resuscytacja krążeniowo – oddechowa,

– jak rozpoznać zatrzymanie krążenia,

– jakie mogą być przyczyny zatrzymania krążenia,

– czym jest automatyczny defibrylator zewnętrzny i kiedy go użyć

IV. Nagłe stany zagrożenia życia:

– kiedy można podejrzewać omdlenie, jak udzielić pierwszej pomocy osobie, która zemdlała,

– jaki są objawy przy zawale serca oraz jakie jest postępowanie,

– jak rozpoznać i udzielić pomocy przy udarze mózgu,

– jak postąpić z poszkodowanym w napadzie drgawek,

– co zrobić przy nagłym pogorszeniu się samopoczucia osoby chorej na cukrzycę,

– jak udzielić pomocy w zatruciach,

– co zrobić w przypadku napadu astmy oskrzelowej,

– jak postąpić w przypadku wystąpienia objawów wstrząsu,

– jak udzielić pomocy w zadławieniu.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy – Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie
  o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 3;
 • Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie/kwalifikacje;
 • Kopie dokumentów np. referencje, świadczenia pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 1. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:

 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:

Kryterium A – Cena oferty – 80%

Kryterium B – Doświadczenie – 20%

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzciane lub wysłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w terminie do 3 grudnia 2020 roku do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7131032

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

W odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze na stanowisko trenera do przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej (Zadanie 3 Działania edukacyjne, Działanie 1 Podstawowy kurs z pierwszej pomocy), oświadczam, że zapoznałem/am się z Ogłoszeniem o naborze i akceptuje w całości wszystkie warunki w nim zawarte.

Składam ofertę na realizację przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Ogłoszeniu o naborze, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, na następujących warunkach cenowych:

Wykonanie usługi
Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę (PLN)/60 min
Kryterium Cena


 1. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w Ogłoszeniu o naborze.
 2. Oświadczam, że uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
 3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

…………………………………… ……………………………………

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 2

Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.

Ja, niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) i korzystaniu z pełni praw publicznych

Ja niżej podpisany/a

imię /imiona/ i nazwisko

świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

oświadczam

iż, nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz korzystam z pełni praw publicznych.

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie

danych osobowych dla celów rekrutacji

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

…………………………………… …………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 3

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Tel.

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I OSOBOWYCH
Z ZAMAWIAJĄCYM

Wykonawca nie jestem(śmy) z Zamawiającym powiązany(i) osobowo lub kapitałowo tzn.:

nie jestem(śmy) z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy
Wykonawcą, powiązany(i) poprzez:

 1. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………….. ……………………………………..

Miejscowość i data Podpis Wykonawcy