zarzadzenie

Piknik Rodzinny

W dniu 02.08.2019 r. odbył się piknik rodzinny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzciannem przy wsparciu firmy ,,Vestor” z Sosnowca.

W imprezie wzięło udział ok 70 – ro dzieci wraz ze swoimi opiekunami.

Zabawę poprowadził  Objazdowy Teatr Lalek Pinokio,  który przedstawił kukiełkowy spektakl ,,Zaczarowany Las”, przeprowadził   konkursy, zaprosił najmłodszych na dmuchany zamek oraz poczęstował uczestników popcornem.

Imprezę uświetnili swoją obecnością przedstawiciele Biebrzańskiego Parku Narodowego, Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Mońkach  oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem dziękuje za wsparcie przy organizacji imprezy.

zarzadzenie

PIKNIK RODZINNY

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 2 sierpnia 2019r.  od godz. 1000 do 1400

na placu Szkoły  Podstawowej w Trzciannem

odbędzie się  „ PIKNIK RODZINNY”

serdecznie zapraszamy dzieci z terenu całej Gminy

wraz  z  rodzicami /opiekunami

W programie:

10.00- teatrzyk dla dzieci

11.00-14.00- atrakcje dla dzieci:

– dmuchany zamek, zjeżdżalnia 

– gry i zabawy z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego, Policji i SANEPID-u z Moniek

konkurs z nagrodami

Uczestnicy otrzymają  popcorn i watę cukrową

  wszystkie atrakcje  bezpłatne

 Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają rodzice/ opiekunowie.

                                                  

    Zapraszają:

               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

                    Firma „VESTOR” z Sosnowca

 

zarzadzenie

Zarządzenie Nr7/19

 

ZARZĄDZENIE NR 7/19

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w  TRZCIANNEM
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciannem  i ustalenia odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

Ustalam dzień 16  sierpnia  2019 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

 §2

Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 13 lipca  2019 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30.

§3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

 1. Przekazanie do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Trzciannem.
 2. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu
 3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka

 §4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
w Trzciannem

Renata Siuchno

zarzadzenie

Informacja

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE
Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

w oparciu o art.29 ,  art.30 oraz art.31  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. , poz.998 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej jest  aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem .

 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.