zarządzenie

Ogłoszenie

Uwaga !!!

W związku z epidemią  koronawirusa  SARS-Cov-2 mając na uwadze zdrowie klientów i pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wizyty w ośrodku proszę ograniczyć do niezbędnego minimum.

Pracownicy są dostępni dla państwa pod numerami telefonów:

857131032-kierownik ośrodka/księgowy ośrodka

857385056 wew.34 i 35- pracownicy socjalni

857385056 wew.33- świadczenia rodzinne

857385056 wew.38- GKRPA, ZI

Można także skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem gops@trzcianne.pl

 

zarządzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

ul.  3Maja 48

w dniach 10 – 12 marca 2020 r.

 

L.p Nazwa wsi Data godziny
1. Korczak ,Trzcianne, Zubole, Zucielec, Mroczki, Pisanki, Boguszewo, Chojnowo, Niewiarowo , Milewo, Wilamówka, Boguszki, Dobarz , Gugny 10.03.2020

wtorek

830 do 1500
2. Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki

Nowa Wieś,

11.03.2020

środa

830 do 1500
3.  Laskowiec, Kleszcze,  Brzeziny, Giełczyn, Zajki

 

12.03.2020

czwartek

830 do 1500

 

 

 

 

 

 

zarządzenie

Rodziny wspierające

Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Trzciannem

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem

Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

  • Istnieje problem alkoholowy
  • Nie ma stałego źródła utrzymania
  • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
  • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
  • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
  • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.
zarządzenie

Harmonogram wydawania paczek żywnościowych

HARMONOGRAM WYDAWANIA PACZEK ŻYWNOŚCIOWYCH

przez GOPS w Trzciannem

(punkt wydawania- budynek po posterunku policji ) ul.  3 Maja 48

w dniach 21 – 23 stycznia 2020 r.

 

L.p Nazwa wsi Data godziny
1. Szorce, Krynica, Wyszowate, Stare Bajki

Nowa Wieś, Korczak

21.01.2020

wtorek

830 do 1500
2. Laskowiec, Kleszcze,  Brzeziny, Giełczyn,  Zajki

Dobarz ,  Gugny

22.01.2020

środa

830 do 1500
3. Trzcianne, Zubole, Zucielec, Mroczki, Pisanki, Boguszewo, Chojnowo, Niewiarowo , Milewo, Wilamówka, Boguszki 23.01.2020

czwartek

830 do 1500