OGŁOSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

w ramach projektu „Klub Seniora Gminy Trzcianne”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działania 9.1. Rewitalizacja społeczna

i kształtowanie kapitału społecznego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem
ul. Wojska Polskiego 11/2
19-104Trzcianne

Kierownik GOPS w Trzciannem ogłasza nabór na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych

Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu 20 Seniorów z Gminy Trzcianne (15K, 5M), zapobieganie ich osamotnieniu marginalizacji oraz wzrost aktywności, integracji społecznej, zwiększenie aktywności społecznej poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji i pracy socjalnej do dnia 31.08.2021 r.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie lub umowa o świadczenie usług ( dot. firmy) na okres od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świetlica wiejska Nowa Wieś, Nowa Wieś 55 gm. Trzcianne.

 1. Wymagania niezbędne:
 1. o prowadzenie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia lub odpowiednie wykształcenie kierunkowe do przeprowadzania warsztatów kulinarnych;
 2. osoba prowadząca warsztaty musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań zbieżnych w postaci min. 1 przeprowadzonego szkolenia z zakresu gastronomicznego.
 1. Wymagania dodatkowe:

1) Rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

2) Dyspozycyjność – konieczność realizacji usług w czasie i miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Usługa obejmować będzie 11 spotkań grupowych po 4 godziny każde dla 20 osób (łącznie 44 godziny). Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów kulinarnych, ma na celu naukę jak w prosty, zdrowy i smaczny sposób skomponować codzienne menu, wymianę doświadczeń, przepisów kulinarnych pomiędzy uczestnikami projektu.

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Formularz ofertowy– Załącznik nr 1;
 • Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych; Oświadczenie
  o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej; Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji – Załącznik nr 2;
 • Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym – Załącznik nr 3;
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje/doświadczenie.
 • Program zajęć uwzględniający tematykę, cele, metody pracy.
 1. Kryteria oceny oferty i wybór najkorzystniejszej oferty:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty
w następujący sposób:

 1. Oferty zostaną ocenione pod kątem spełnienia warunków minimalnych zgodnie z pkt. 1 i pkt. 2.
 2. Oferty, które spełnią warunki minimalne, będą podlegać dalszej ocenie wg następujących kryteriów:

Kryterium A – Cena oferty – 80%

Kryterium B – Doświadczenie – 20%

 1. Miejsce i sposób składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem, ul. Wojska Polskiego 11/2, 19-104 Trzciane lub wysłać pocztą na ww. adres w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Dotyczy naboru na stanowisko trenera do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych” w terminie do 28 lipca 2021 roku do godz. 15.00.

Informacja o wynikach naboru na w/w stanowisko będzie umieszczona na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 85 7131032


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *