Na terenie Gminy Trzcianne funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

W skład GKRPA wchodzą:

Przewodniczący:
Bożena Kozłowska

Członkowie:
1. Renata Siuchno
2. Mariusz Kalinowski
3. Małgorzata Gieńko
4. Andrzej Olkowski
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowania działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

W/w zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego  przez Radę Gminy Trzcianne.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Trzciannem ul Wojska Polskiego 11/3, 19-104 Trzcianne

Czynny wg. harmonogramu:

Poniedziałek              – 1000             –    1200

Środa                         – 1200       –   1400

Piątek                        – 1000             –   1200

oraz wizyty wcześniej uzgodnione pod nr telefonu :

85 7385056 wew. 32, 35.

Dyżury psychologa  w godz.  od 830  do 1230 raz w miesiącu tj.:

19.01.2022                                                27.07.2022

09.02.2022                                                03.08.2022

09.03.2022                                                07.09.2022

06.04.2022                                                05.10.2022

11.05.2022                                                09.11.2022

08.06.2022                                                07.12.2022

Dyżur terapeuty uzależnień:

 co drugi piątek miesiąca  w godz.  od 900   do  1500

Zakres świadczonej pomocy:

– motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych – motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych – motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia – udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupa wsparcia przy punkcie) – rozpoznanie zjawiska przemocy domowej – udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy – inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej – udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny. Pracownik w Punkcie Konsultacyjnym