Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na terenie Gminy Trzcianne funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych W skład GKRPA wchodzą:

Przewodniczący:
Bożena Kozłowska

Członkowie:
1. Marta Michniewicz
2. Krzysztof Dawidowski
3. Małgorzata Gieńko
4. Renata Siuchno
5. Włodzimierz Bołtruczuk

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych inicjuje działania w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
  • udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
  • podejmowania działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

W/w zadania realizowane są w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii uchwalanego co roku przez Radę Gminy w Trzciannem
PUNKT SOCJOTERAPEUTYCZNY GKRPA w TRZCIANNEM  ul Wojska Polskiego , 19-104 Trzcianne
Czynny jest:
Poniedziałek – Piątek 7:30 – 15:30

Zakres świadczonej pomocy:
– motywowanie do podjęcia leczenia osób uzależnionych – motywowanie do podjęcia terapii osób współuzależnionych – motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie do zmiany szkodliwego wzorca picia – udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (grupa wsparcia przy punkcie) – rozpoznanie zjawiska przemocy domowej – udzielanie wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy – inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej – udzielanie informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które mogą włączyć się w pomoc dla rodziny. Pracownik w Punkcie Konsultacyjnym