ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Przysługują:

 1. Osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia.
 2. Gdy osoba uprawniona posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, świadczenie przysługuje bezterminowo.
 3. Kwota dochodu na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 725,00 zł.
 4. Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego przysługuje do wysokości bieżąco ustalonych alimentów – nie wyżej jednak niż 500 zł na osobę uprawnioną.

Wymagane dokumenty na okres zasiłkowy 2018/2019:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 2. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej – osób z rocznika 1996 i starszych,
 3. zaświadczenie albo oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2017r.
 4. oświadczenia wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie nieopodatkowanym w roku 2017 (m. in. stypendia, alimenty, dochód z gospodarstwa rolnego, dochody uzyskiwane za granicą RP itp.),
 5. oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu w 2017 roku w przypadku ryczałtu lub karty podatkowej,
 6. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy, PIT, itp.),
 7. dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiące, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy,
 8. zaświadczenie właściwego organu gminy lub nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wyrażonej w ha przeliczeniowych w 2017 roku,
 9. kopia odpisu podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpisu postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpisu protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem (oryginał do wglądu),
 10. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów lub zapłaconych alimentów na rzecz osoby z poza rodziny w 2017r.
 11. zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych na rzecz wierzyciela alimentów w roku 2017r.
 12. zaświadczenie Komornika Sądowego o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w okresie ostatnich dwóch miesięcy) – oryginał,
 13. informację właściwego Sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego zagranicą – oryginał,
 14. prawomocnego orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego

i inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

Ustawa i rozporządzenie: 

 1. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.( tj. z dnia 15 marca 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 670)
  2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu postępowaniasposobu ustalania dochodu oraz wzorów wnioskuzaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.