COVID_ulotka_str2

Zarządzenie Nr7/19

 

ZARZĄDZENIE NR 7/19

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w  TRZCIANNEM
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciannem  i ustalenia odpracowania.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1-5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 §1

Ustalam dzień 16  sierpnia  2019 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem.

 §2

Odpracowanie dnia wolnego, o którym mowa w ust. 1 ustala się na dzień 13 lipca  2019 r. (sobota) w godz. 7.30-15.30.

§3

O ustalonym dniu wolnym od pracy informuje się pracowników i interesantów poprzez:

 1. Przekazanie do wiadomości pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Trzciannem.
 2. Wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciannem oraz na drzwiach wejściowych do budynku urzędu
 3. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej ośrodka

 §4.

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kierownik GOPS
w Trzciannem

Renata Siuchno

COVID_ulotka_str2

Informacja

Rodziny wspierające

INFORMACJA DLA WSZYSTKICH RODZIN, KTÓRE CHCĘ WSPIERAĆ I POMAGAĆ TYM RODZINOM, KTÓRE
Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW NIE RADZĄ SOBIE Z OBOWIĄZKIEM OPIEKI I WYCHOWANIA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciannem

w oparciu o art.29 ,  art.30 oraz art.31  ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny

i systemie pieczy zastępczej ( tekst jednolity  Dz.U. z 2018 r. , poz.998 z późn.zm.)

zachęca rodziny do współpracy z asystentem rodziny we wspieraniu rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci. Pomoc i wspieranie tych rodzin wyrażać się będzie przyjęciem na siebie roli RODZINY WSPIERAJĄCEJ.

Zadaniem rodziny wspierającej jest  aktywna pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji w rodzinach tego wymagających. Formy pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione od potrzeb oraz współpracy między zainteresowanymi. Dotyczyć one mogą: wskazówek dotyczących sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowania i wypełniania podstawowych ról społecznych, organizacji czasu rodziny, pomocy w nauce, racjonalnego prowadzenia budżetu domowego oraz prowadzenia gospodarstwa domowego.

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt / burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej na podstawie przeprowadzonego przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego. Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, na podstawie których rodziny wspierające uprawnione są do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciannem .

 Rodzina nie może pełnić funkcji RODZINY WSPIERAJĄCEJ gdy:

 • Istnieje problem alkoholowy
 • Nie ma stałego źródła utrzymania
 • Występują problemy wychowawcze w własnymi dziećmi
 • Członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską
 • Członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacji
 • Skazano członka rodziny za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
 • Występują zaburzenia lub choroba psychiczna.